ANBI status

 

 

De Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar heeft een ANBI-status      (fiscaalnummer 863238774). 

Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan je informeren over de aftrekbaarheid van je gift.

Er zijn voor jou fiscale voordelen verbonden aan de ANBI-status. Een daarvan is dat donaties welke aan die ANBI worden gedaan als gift fiscaal aftrekbaar zijn.

Het aangaan van een Overeenkomst Periodieke gift kan nog aantrekkelijker zijn. Wil je hier gebruik van maken download dan het formulier Periodieke gift in geld bij de Belastingdienst. Heb je hulp nodig bij het invullen van de Overeenkomst Periodieke gift of wil je hier meer over weten? Laat dit dan even weten aan Jaap Duizend: penningmeester@ljgalkmaar.nl Hij neemt dan contact met je op.

Conform de transparantiewetgeving inzake ANBI instellingen volgt hieronder de relevante informatie over de LJG Alkmaar.

Officiële naam: Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar
Postadres: Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar
Hofstraat 15-17
1811 EV ALKMAAR
RSIN/fiscaal nummer: 863238774
KvK nummer: 84509856
Bankrekening nummer: NL13 INGB 0674 7439 11
Emailadressen: info@ljgalkmaar.nl
penningmeester@ljgalkmaar.nl
Website: www.ljgalkmaar.nl

Doelstelling en beleid

De LJG Alkmaar stelt zich ten doel te voorzien in de godsdienstige en geestelijke behoeften van haar leden, overeenkomstig de beginselen van het liberaal-religieuze Jodendom zoals deze worden beleefd in de ‘World Union for Progressive Judaism’, voor zover nodig aangepast aan de hier te lande bestaande verhoudingen.

De LJG Alkmaar tracht dit doel te bereiken door:

  1. het houden van godsdienstoefeningen,
  2. het geven van godsdienstonderwijs,
  3. het houden van bijeenkomsten en lezingen,
  4. het uitgeven van geschriften,
  5. alle andere wettige middelen die tot dit doel kunnen leiden.

 

Meer in het bijzonder onderneemt de LJG Alkmaar de volgende activiteiten om haar doel te bereiken:

  • initiëren, faciliteren en stimuleren van initiatieven en activiteiten binnen het kader van het doel van de gemeente;
  • het verwerven van inkomsten door het innen van bijdragen van leden en voor bijzondere activiteiten ten behoeve van het realiseren van het doel van de gemeente;
  • het duurzaam beheren van het vermogen van de gemeente zodat de verwezenlijking van de doelstelling van de gemeente ook voor volgende generaties gewaarborgd is.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de LJG Alkmaar. Professionele krachten als de Rabbijn worden op contractbasis ingehuurd en hebben geen dienstverband bij de gemeente.

Baten en lasten

Het boekjaar van de LJG Alkmaar loopt van 1 januari tot 1 januari.

Overige gegevens

De LJG Alkmaar zet zich volledig in voor het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De LJG Alkmaar en de bij die instelling rechtstreeks betrokkenen voldoen aan de integriteitseisen.

Het vermogen van de LJG Alkmaar is strikt gescheiden van de vermogens van de bestuurders. Het eigen vermogen van de LJG Alkmaar is niet groter dan redelijkerwijs nodig is voor taakuitoefening van de LJG Alkmaar. Er is een redelijke verhouding tussen inkomsten en bestedingen.

Bij onverhoopte opheffing van de LJG Alkmaar zal het vermogen dat overblijft volledig besteed worden aan een andere Joodse organisatie met dezelfde doelstelling en Anbi-status.

Er wordt een zorgvuldige administratie gevoerd. Jaarlijks wordt een beleidsplan gepubliceerd.

Jaarrekening LJG Alkmaar 2022